Rapid

Wanneer

De wedstrijd vindt plaats op de eerste donderdag na de reguliere interne competitie.

Regels

1. De FIDE Regels voor het Schaakspel zijn van kracht, tenzij de volgende regels anders aangeven.

2. Tempo is 12 minuten p.p.p.p.  + 5 seconde per zet (Fischer tempo).

3.  Spelers hoeven de zetten niet op te schrijven

4. De wedstrijd wordt gespeeld over 6 ronden op 1 avond.

5. De indeling geschiedt door de wedstrijdleider. Afmeldingen dienen aan hem te worden gemeld.

6. Indeling geschiedt volgens het Zwitserse systeem.

7. Bij een gedeelde eerste plaats wordt er de volgorde bepaald op basis van de weerstandpunten volgens het Zwitserse systeem.

8. Zodra een speler drie zetten heeft gedaan, kan hij geen claim meer indienen met betrekking tot een onjuiste beginopstelling, een verkeerd geplaatst schaakbord of de instelling van de klok.

9. Aanraken is zetten.

10. Een onreglementaire zet moet ongedaan worden gemaakt en de tegenstander kan 1 minuut extra bedenktijd claimen. De tweede keer wordt de wedstrijd verloren verklaard

11. De vlag wordt geacht te zijn gevallen na een terechte, desbetreffende claim door een speler. 

12. Als beide vlaggen zijn gevallen, is de partij remise.

13. Om te kunnen winnen moet een speler "matpotentieel" hebben. Dit wordt gedefinieerd als voldoende materiaal om een reglementaire positie, eventueel via "helpmat" te bereiken, waarin de tegenstander als hij aan zet is, mat in één niet kan voorkomen. Dus: twee paarden met koningalleen is onvoldoende, maar een toren met koning tegen een paard en koning is wel voldoende. Er kan geen remise geclaimd worden op basis van de stelling op bet bord of de manier van spelen van de tegenstander, anders dan de hiervoor beschreven gevallen.

Wedstrijdleiding

14. De leiding van de wedstrijden berust bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en bet beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen die zich mochten voordoen. Bij afwezigheid van de wedstrijdleider wordt zijn functie waargenomen door een door de wedstrijdleider aan te wijzen plaatsvervanger. Deze wordt bekend gemaakt op de ledenvergadering.

Slotbepalingen

15. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering van de vereniging, met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

16. Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van 30 augustus 2018 en treedt direct na goedkeuring in werking.